ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شایع گوارشی فوقانی کودکان
از تاریخ 1397/09/24 لغایت 1400/09/24
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شکمی کودکان
از تاریخ 1397/09/24 لغایت 1400/09/24
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شایع دفکوگرافی
از تاریخ 1397/09/24 لغایت 1400/09/24
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شایع اوروگرافی ترشحی کودکان
از تاریخ 1397/09/24 لغایت 1400/09/24
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 41 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید