ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
رویکرد بیمار با کمر درد
از تاریخ 1397/12/01 لغایت 1400/12/01
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آسیب های تروماتیک ستون فقرات
از تاریخ 1397/12/01 لغایت 1400/12/01
دانشگاه علوم پزشکی مشهد   |   مطالعه محتوا
برخورد با تاکی کاردی
از تاریخ 1397/12/15 لغایت 1400/12/15
دانشگاه علوم پزشکی مشهد   |   مطالعه محتوا
برخورد با برادی کاردی
از تاریخ 1397/12/15 لغایت 1400/12/12
دانشگاه علوم پزشکی مشهد   |   مطالعه محتوا

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 41 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید