ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بازیابــی رمـــز عبــوربا تـــوجه به اینکه این ســـامانه به صورت آنلاین با ســـامانه آموزش مداوم کل کشــــور در ارتباط است
و اطلاعات کاربـــری شمــــا در هر دو ســـامانه یکسان می باشد، برای بازیابی رمـــز عبور خود در ســـامانه آموزش مداوم کل کشــــور
اینجـــــــا را کلیـــک نمـــــائید
و ادامه مراحل بازیـــابی رمز عبور را در آن سامانه دنبال نمائید