ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینحوه ارائهشروع 
Page size:
select
 52 items in 5 pages
2759 رویکرد بیمار با کمر درد دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/12/01
2758 آسیب های تروماتیک ستون فقرات دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/12/01
2756 برخورد با تاکی کاردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/12/15
2755 برخورد با برادی کاردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/12/15
2708 تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شایع گوارشی فوقانی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/09/24
2707 تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شکمی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/09/24
2706 تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شایع دفکوگرافی دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/09/24
2705 تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شایع اوروگرافی ترشحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/09/24
2704 تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شایع کنتراست انمای کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/09/24
2703 تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شایع VCUG کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/09/24
2702 تکنیک و تفسیر رادیوگرافی قفسه صدری کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/09/24
2701 تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شایع کولون ترانزیت تایم دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/09/24