ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قوانین و مقـــررات

قوانین و مقررات مشمولین
کلیه برنامه های غیر حضوری ارائه شده در این سامانه توسط مراکز مجری، از ستاد کل آموزش مداوم اخذ مجوز می شوند و هزینه و امتیاز و محتوای آنها با پیشنهاد مرکز مجری و تائید ستاد کل صورت می گیرد، بنابراین شرکت هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد
صدور و ارائه گواهی بازآموزی برنامه ها بر عهده مراکز مجری می باشد و شرکت در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارد
در صورت پرداخت هزینه برنامه، مبلغ پرداختی قابل استرداد نمی باشد
شرکت هیچ مسولیتی در قبال ارسال پکیج های آموزشی مراکز و برگزاری آزمون آنلاین ندارد و این کار با استفاده از امکانات سامانه توسط خود مراکز مجری هدایت می شود

قوانین و مقررات مراکز مجری
مراکز مجری جهت اجرای برنامه در ا ین سامانه، باید مجوز اجرای برنامه خود را از ستاد کل آموزش مداوم و از طریق سامانه آموزش مداوم اخذ نمایند
کلیه مراکز مجری جهت اجرای برنامه و اخذ هزینه از مشمولین باید دارای درگاه پرداخت اینترنتی در یی از بانک های ملی و یا ملت باشند
مسئولیت پاسخگویی به سوالات مشمولین در زمینه تدوین محتوا و آزمون بر عهده مراکز مجری می باشد
مراکز مجری جهت استفاده از سامانه باید لایسنس برنامه را برای یکبار خریداری و به صورت سالیانه تمدید نمایند
در صورت عدم تمدید لایسنس، سرویس دهی سامانه به آن مرکز محدود خواهد شد.