ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
برخورد با اولین حمله تشنج در بالغین
از تاریخ 1395/06/30 لغایت 1398/06/30
دانشگاه علوم پزشکی مشهد   |   مطالعه محتوا
بهداشت خواب و داروهای گیاهی خواب آور از دیدگاه طب سنتی ایران
از تاریخ 1395/05/30 لغایت 1398/05/30
دانشگاه علوم پزشکی مشهد   |   مطالعه محتوا
اصول و روش های مراقبت از استومی
از تاریخ 1395/04/15 لغایت 1398/04/15
دانشگاه علوم پزشکی مشهد   |   مطالعه محتوا
قصور پزشکی
از تاریخ 1395/04/15 لغایت 1398/04/15
دانشگاه علوم پزشکی مشهد   |   مطالعه محتوا

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 36 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید