ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
نگاهی بر تازه های پست های داخل کانال برای دندان های اندو شده
از تاریخ 1395/11/05 لغایت 1398/11/05
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کاربرد های سیلر، لاینر و بیس در دندانپزشکی
از تاریخ 1395/11/05 لغایت 1398/11/05
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
استفاده از تلسکوپ ها در افراد کم بینا
از تاریخ 1395/10/30 لغایت 1398/10/30
دانشگاه علوم پزشکی مشهد   |   مطالعه محتوا
سلیاک
از تاریخ 1395/11/15 لغایت 1398/11/15
دانشگاه علوم پزشکی مشهد   |   مطالعه محتوا

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 37 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید