ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
پاپ اسمیر
از تاریخ 1396/06/25 لغایت 1399/06/25
دانشگاه علوم پزشکی مشهد   |   مطالعه محتوا
شکاف کام و لب
از تاریخ 1396/06/25 لغایت 1399/06/25
دانشگاه علوم پزشکی مشهد   |   مطالعه محتوا
نگاهی بر تازه های پست های داخل کانال برای دندان های اندو شده
از تاریخ 1395/11/05 لغایت 1398/11/05
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کاربرد های سیلر، لاینر و بیس در دندانپزشکی
از تاریخ 1395/11/05 لغایت 1398/11/05
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 37 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید