ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PubMed
از تاریخ 1397/05/01 لغایت 1400/05/01
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
خونریزی گوارشی فوق حاد
از تاریخ 1397/03/30 لغایت 1400/03/30
دانشگاه علوم پزشکی مشهد   |   مطالعه محتوا
فاکتور های تاثیر گذار بر موفقیت ترمیم های کلاس 2 کامپوزیت - قسمت دوم
از تاریخ 1397/05/01 لغایت 1400/05/01
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فاکتور های تاثیر گذار بر موفقیت ترمیم های کلاس 2 کامپوزیت - قسمت اول
از تاریخ 1397/05/01 لغایت 1400/05/01
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 40 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید